Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Adwokat Ewa Nowak

Prawo medyczne

Prawo medyczne obejmuje zbiór przepisów prawnych regulujących prawa i obowiązki pacjenta oraz personelu medycznego (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego) a także podmiotów, w których świadczone są usługi medyczne, lub na których ciąży obowiązek finansowania takich usług. Na regulacje prawne obejmujące zagadnienie prawa medycznego składają się normy prawa administracyjnego, prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Każdy człowiek jest prawnie i moralnie zobowiązany do niesienia pomocy innej osobie. W przypadku lekarza obowiązek ten ma charakter szczególny. Powołaniem  lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu.

Obecnie podejmuje się skuteczne próby sformalizowania katalogu praw pacjenta oraz katalogu praw personelu medycznego. Nie ulega wątpliwości, że prawa każdego człowieka, zarówno korzystającego ze świadczeń medycznych, jak i udzielającego świadczeń medycznych są bardzo ważne i powinny być szeroko rozpowszechniane.

Prawa pacjenta https://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/

Prawa lekarza http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0016/103561/PRAWA-LEKARZA.pdf

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych