Zapewniamy pomoc prawną z zachowaniem najwyższej staranności oraz poufności.

Adwokat Ewa Nowak

Usługi

Kancelaria oferuje pełną pomoc prawną. W szczególności Kancelaria zapewnia obronę przed Sądem Karnym oraz przed Organami postępowania przygotowawczego. Kancelaria zapewnia także pomoc prawną Pokrzywdzonemu oraz pozostałym podmiotom uprawnionym do występowania w procesie karnym. Zastępstwo procesowe obejmuje czynności przed Sądem wszystkich instancji w każdej fazie postępowania. Kancelaria zapewnia także zastępstwo procesowe w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,  prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz w sprawach ze stosunku pracy. Jednocześnie Kancelaria podejmuje czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz wykonawczym. Pomoc prawna świadczona przez Zespół Kancelarii obejmuje także reprezentację przed Organami Administracji Publicznej oraz przed Wojewódzkim Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zespół Kancelarii posiada doświadczenie w obronie Obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorców, przedsiębiorstw oraz instytucji, dla których zakres usług ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb każdego podmiotu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w sekcji Obszary działalności.

Obszary działalności

Prawo karne

Prawo cywilne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Prawo gospodarcze

Prawo medyczne

Prawo dyscyplinarne

Obsługa prawna biznes – instytucje

Windykacja należności

Szkolenia

Pro bono (nieodpłatna pomoc prawna)

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych